Szkolenie: Rozliczanie i kontrola projektów unijnych w ramach PO Kapitał Ludzki, Lata 2007-2013 - praktyczne warsztaty komputerowe. Szkolenia unijne

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: http://www.szkolenia.eventis.pl//szkolenie/rozliczanie-i-kontrola-projektow-unijnych-w-ramach-po-kapital-ludzki-lata-2007-2013---praktyczne-warsztaty-komputerowe-szkolenia-unijne-30809-id802

Informacje o szkoleniu

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Rozliczanie i kontrola projektów unijnych w ramach PO Kapitał Ludzki, Lata 2007-2013 - praktyczne warsztaty komputerowe.

Termin
Poznań 18-19.08.2011r.
Warszawa 29-30.09.2011r.

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników praktycznej wiedzy na temat rozliczania i kontroli realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych, wskazanie najczęstszych problemów kontrolera i błędów popełnianych przez
beneficjentów, a także przekazanie cennych wskazówek pomocnych w prawidłowej realizacji projektów dofinansowanych w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL).


Korzyści dla użytkowników:
Uczestnicy zdobędą niezbędną wiedzę z zakresu rozliczania projektów współfinansowanych ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL):
*w zakresie kwalifikowania kosztów projektów w ramach dotacji;
*w zakresie sporządzania odpowiedniej dokumentacji;
*w zakresie księgowości w ramach rozliczania dotacji.

Szkolenie skierowane jest do:

Program szkolenia przeznaczony jest dla osób odpowiedzialnych za prawidłowe rozliczanie projektów i sporządzanie wniosków o płatność w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), prowadzących kontrole powyższych projektów oraz pozostałych osób zainteresowanych zdobyciem praktycznej wiedzy z zakresu rozliczania i kontroli projektów unijnych.

Program szkolenia:

Program szkolenia:
Dzień I

1.Ogólne zasady rozliczania projektów POKL.
2.Wymogi w zakresie informatycznego systemu finansowo-księgowego.
Beneficjenci prowadzący pełną księgowość.
Odrębny system księgowy.
Odrębny kod księgowy.
Zmiany w polityce rachunkowości.
Zakres danych na potrzeby rozliczania projektu.
3.Zasady konstruowania i rozliczania budżetu POKL.
Koszty bezpośrednie.
Koszty pośrednie.
4.Dokonywanie zmian w budżecie projektu.
Zmiany wymagające aneksu do umowy.
Zmiany nie wymagające aneksu do umowy.
5.Rozliczanie i dokumentowanie kosztów bezpośrednich.
Koszty zarządzania projektem.
Koszty wynagrodzenia personelu.
Ćwiczenie praktyczne – określanie wartości kosztów wynagrodzenia pracowników w projekcie.
Koszty usług zleconych.
Koszty związane z cross-financingiem.
Rozliczanie wkładu niepieniężnego.
Rzeczowego.
Amortyzacji.
Świadczeń wolontariuszy.
6.Rozliczanie i dokumentowanie kosztów pośrednich.
Ćwiczenie praktyczne – określanie wartości kosztów pośrednich w projekcie.
7.Zasady wypełniania wniosku o płatność.
Omówienie poszczególnych elementów wniosku o płatność.
Ćwiczenie praktyczne – określanie finansowego postępu w realizacji projektu.
8.Zasady funkcjonowania Generatora Wniosków Płatniczych.
Wypełnianie wniosku.
Zapisywanie wniosku.
Tworzenie plików PDF.
9.Warsztat – wypełnianie wniosku o płatność na podstawie studium przypadku.


Dzień II

1.Warsztat – wypełnianie wniosku o płatność na podstawie studium przypadku (Cd).
2.Warsztaty – Prezentacja i omówienie wyników pracy w grupach.
3.Dyskusja moderowana - błędy i trudności w pracy generatora wniosków płatniczych.
4.Procedura weryfikacji wniosku o płatność.
Okresowe wnioski o płatność.
Końcowe rozliczenie projektu.
Rozliczanie nieprawidłowości i korekt.
5.Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność.
6.Kontrola projektów.
Rodzaje kontroli.
Przebieg kontroli.
Informacja pokontrolna.
7.Podsumowanie warsztatów szkoleniowych, wnioski końcowe.


Informacje organizacyjne:
-szkolenie trwa 2 dni (16h);
-zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00;
-ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób;
-w każdym dniu szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz lunch.


Inwestycja:
1250zł netto (+23% VAT)
Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne,
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).


Zgłoszenie:
Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu/kursie prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy wypełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia dostępną w formacie pdf lub word a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (061 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).
Na podstawie przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem aby potwierdzić Państwa uczestnictwo w wybranym wydarzeniu.

KARTA ZGŁOSZENIA:
http://www.szkolenia-semper.pl/images/stories/formularz-zgloszenie-szkolenie-otwarte.pdf

Kontakt:
Zespół Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
info@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl
tel:(61) 8102 194 lub 508 393 926

Uwaga:
Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

Informacje o prelegentach:

Specjalizacja trenerska:
Fundusze Unii Europejskiej – tworzenie, zarządzanie i rozliczanie projektów.
Pomoc publiczna.
Programy i strategie rozwoju lokalnego i regionalnego.


Kompetencje:
Wykształcenie wyższe (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Studia doktoranckie na Wydziale Ekonomii, Akademia Rolnicza w Poznaniu, magister inżynier rolnictwa, Uniwersytet Stanowy w Wisconsin, La Crosse, USA Certyfikat).
Trener kluczowy certyfikowany Europejskiego Funduszu Społecznego od marca 2007r.
Ekspert powołany przez Ministra Rozwoju Regionalnego w dziedzinach: wsparcie pośrednie przedsiębiorstw, pomoc publiczna i działalność inwestycyjna przedsiębiorstw.
Znajomość technik prezentacji i wystąpień publicznych.
Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń.


Doświadczenie zawodowe:
Ekspert ds pomocy publicznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego.
Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Pile, Kaliszu i Koninie trener kluczowy.
Towarzystwo Społeczno-Gospodarcze Dwa Mosty (Lokalna Grupa Działania) – Wiceprezes Zarządu.
Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Koninie – kierownik Zespołu Doradztwo i Szkolenia.

Wybrane projekty:
Udział jako trener w projekcie szkolenia konsultantów Punktów Konsultacyjnych w zakresie Pomoc Publiczna oraz Przygotowanie projektów UE , 03/2009 do 01/2010.
Udział jako trener w projekcie Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów „Fundusze Europejskie – Skorzystajmy z tej szansy” 02-03/2009.
Udział jako trener w projekcie Turystyka Wspólna Sprawa, województwo kujawsko-pomorskie, 09/2006.
Szkolenie dla pracowników Ministerstwa Skarbu Państwa na temat pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację, 10/2006.
Szkolenie dla przedstawicieli Instytucji Otoczenia Biznesu w Wielkopolsce w ramach Projektu Phare 2003, 09/2006.
Zarządzanie projektem „Innowacja i tradycja kluczem rozwoju obszarów wiejskich” w ramach Programu Leader +, SPO ROL (III/2007-III/2008) Zarządzanie projektem doradczo-szkoleniowym „Rozwój usług dla MSP poprzez utworzenie sieci ośrodków wspierania przedsiębiorczości w Wielkopolsce”, współfinansowanym ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2005 r.
Zarządzanie projektem Wielkopolska Sieć Innowacji w zakresie dotyczącym ARR SA w Koninie - partnera projektu, realizowanym w ramach działania 2.6 Zintegrowanego Programu Operacyjny Rozwoju Regionalnego (2005).
Zarządzanie projektem T2MT (Territory Management Methods and Tools) w zakresie dotyczącym ARR SA w Koninie – partnera projektu, realizowanym w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG II 3 (2004-2005).
Ekspert kluczowy w Programie „Rozwój Zasobów Ludzkich i Promocja Przedsiębiorczości” Phare 2001– woj. Lubuskie – podprojekt 2 pn. ”Promocja przedsiębiorczości”.
Zarządzanie siecią siedmiu Punktów Konsultacyjno – Doradczych w latach 2001-2004 -Współtworzenie koncepcji projektu obejmującego opracowanie 31 powiatowych Programów Ograniczania Bezrobocia i Rozwoju Przedsiębiorczości w województwie wielkopolskim.


Metodologia:
Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie – ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1250 - zl netto

Cena zawiera:

materiały dydaktyczne, -dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia -konsultacje poszkoleniowe -oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu/kursie prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy wypełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia dostępną w formacie pdf lub word a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (061 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).

Szkolenie, kurs: Rozliczanie i kontrola projektów unijnych w ramach PO Kapitał Ludzki, Lata 2007-2013 - praktyczne warsztaty komputerowe. Szkolenia unijne