Szkolenie: Prawo Ochrony Środowiska w teorii i praktyce - szkolenie dofinansowane - KRAKÓW

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: http://www.szkolenia.eventis.pl//szkolenie/prawo-ochrony-srodowiska-w-teorii-i-praktyce-szkolenie-dofinansowane-krakow-14099-id702

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest przedstawienie wymagań i obowiązków w zakresie ustawy Prawo Ochrony Środowiska, jakie musi spełnić każda organizacja, w związku z prowadzoną działalnością.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich, którzy prowadzą lub przygotowują się do prowadzenia zagadnień dotyczących ochrony środowiska w organizacji, jak również dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i wojewódzkiego oraz wszystkich zainteresowanych ww. tematyką.

Program szkolenia:

I DZIEŃ (7 h)
1. Prawo wspólnotowe – podstawowe zasady oraz dyrektywy
2. Ustawa Prawo Ochrony Środowiska (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz.U. 2001.62.627/ z późniejszymi zmianami):

układ i zawartość oraz powiązania z innymi ustawami regulującymi zagadnienia ochrony środowiska
omówienie ustawy
obowiązki organizacji i przedsiębiorstw wynikające bezpośrednio z ustawy, dotyczące funkcjonowania oraz procesów inwestycyjnych.
Przepisy wykonawcze do ustawy POŚ:

omówienie przepisów
realizacja przepisów wykonawczych w praktyce (uzyskiwanie pozwoleń, zgłaszanie, opracowanie informacji o korzystaniu ze środowiska i wnoszenie opłat)

3. Gospodarka odpadami - Ustawa o odpadach i akty wykonawcze:

omówienie przepisów
realizacja przepisów wykonawczych w praktyce (klasyfikacja odpadów, odpowiedzialność za wytworzone odpady, uzyskiwanie decyzji i pozwoleń, prowadzenie ewidencji oraz kart przekazania, sprawozdawczość)
4. Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej:

omówienie przepisów
realizacja przepisów wykonawczych w praktyce (jak wykazać odzysk i recykling, obliczanie opłaty, propozycje organizacji odzysku)


II DZIEŃ (7 h)

1. Emisja zanieczyszczeń oraz hałasu do środowiska:

omówienie przepisów
realizacja obowiązków w praktyce (uzyskiwanie decyzji administracyjnych, obowiązki monitorowania emisji, przekazywanie informacji o emisjach, kto powinien prowadzić badania emisji hałasu do środowiska)
2. Postępowanie z substancjami chemicznymi:

omówienie przepisów (Rozporządzenie UE nr 1907/2006 - REACH i program dostosowawczy oraz przepisy krajowe)
realizacja obowiązków w praktyce (ograniczenia w obrocie, przechowywanie, oznakowanie, docelowo - rejestracja)
3. Substancje szczególnie niebezpieczne - stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska - omówienie przepisów i związanych z nimi obowiązków przedsiębiorstw

4. Ścieki technologiczne i opadowe – omówienie przepisów i wynikających z nich obowiązków (uzyskiwanie pozwoleń i decyzji administracyjnych oraz warunki korzystania z nich, zapobieganie zanieczyszczeniom wód i gruntów, monitorowanie ścieków)

5. Instalacje mogące spowodować znaczne zanieczyszczenia środowiska – przegląd przepisów i omówienie wynikających z nich obowiązków (np. sporządzania raportu oddziaływania na środowisko, uzyskiwanie pozwolenia zintegrowanego)

6. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie – konsekwencje spowodowania poważnej szkody w środowisku. Przepisy dotyczące zapobiegania awariom środowiskowym.

7. Dyskusja panelowa oraz podsumowanie szkolenia.

Informacje o prelegentach:

Cena obejmuje certyfikat, dostęp do materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej oraz poczęstunek.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 500 zł/os. - cena z dostępem do materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej
  • 540 zł/os. - cena z dostępem do materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej i papierowej

Cena zawiera:

Cena obejmuje certyfikat, dostęp do materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej oraz poczęstunek.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

brak ograniczeń co do uczestnictwa

Szkolenie, kurs: Prawo Ochrony Środowiska w teorii i praktyce - szkolenie dofinansowane - KRAKÓW