Szkolenie: Prawidłowe prowadzenie postępowania i wydawania decyzji administracyjnych z uwzględnieniem wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy przez pracowników administracji publicznej

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: http://www.szkolenia.eventis.pl//szkolenie/prawidlowe-prowadzenie-postepowania-i-wydawania-decyzji-administracyjnych-z-uwzglednieniem-wzoru-i-sposobu-prowadzenia-metryki-sprawy-przez-pracownikow-administracji-publicznej-41263-id414

Informacje o szkoleniu

Eurodirect fila BDO Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia:
• Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie prawidłowego stosowania procedur związanych z prowadzeniem postępowania administracyjnego i wydawaniem decyzji administracyjnych
Korzyści dla uczestników:
• Szkolenie umożliwi zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu prowadzenia postępowania administracyjnego, a w szczególności w zakresie tematyki dotyczącej właściwego wydawania decyzji administracyjnych,
• wykładowca w sposób przejrzysty omówi rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 marca 2012 r..w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy.

Szkolenie skierowane jest do:

• Szkolenie adresowane jest do osób odpowiadających za zgodny z prawem przebieg postępowania administracyjnego, za wydawanie decyzji administracyjnych czy też za wznowienie postępowania – czyli tak naprawdę dla każdej osoby pracującej w administracji publicznej

Program szkolenia:

1. Kiedy ma zastosowanie Kodeks postępowania administracyjnego
 sprawa administracyjna w kontekście prowadzenia metryki akt sprawy
 sprawy wyłączone ze stosowania Kodeksu postępowania administracyjnego i prowadzenia metryki akt sprawy
2. Charakter normatywny zasad postępowania administracyjnego
 omówienie zasad postępowania administracyjnego
 praktyczne stosowanie zasad
3. Organ a urząd – kiedy pisma kieruje urząd a kiedy organ ?
 prawidłowe redagowanie pism w postępowaniu administracyjnym
4. Właściwość rzeczowa i miejscowa organu
 wyłączenia pracownika od prowadzenia sprawy
 wyłączenia organu
 przekazanie pism skierowanych niewłaściwie
5. Prowadzenie postępowania administracyjnego – wszczęcie postępowania administracyjnego- forma ( wzór)
 wszczęcie z urzędu
 wszczęcie na wniosek strony
6. Uczestnicy postępowania administracyjnego- prawa i obowiązki
 strony postępowania
 świadek
 biegły
 prokurator
7. Pełnomocnik strony
 forma pełnomocnictwa
 pełnomocnictwo ogólne a pełnomocnictwo szczególne
 opłata skarbowa od pełnomocnictwa i egzekucja tej opłaty
 prawidłowe doręczanie pism
 poświadczenie pism za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika
 wielość pełnomocników
8. Terminy załatwiania spraw w postępowaniu administracyjnym
 jak obliczać terminy
 zawiadomienia o przedłużeniu terminu
 sankcje karne
9. Doręczenia w postępowaniu administracyjnym
 doręczenia osobom przebywającym za granicą
 fikcja doręczenia
 doręczenie zastępcze
 kiedy istnieje konieczność stosowania zwrotnego potwierdzenia odbioru
 problemy z właściwym doręczeniem
10. Wezwania i zawiadomienia w postępowaniu administracyjnym,
 konieczne elementy pism
 podstawa prawna stosowania ww pism
11. Dowody i ich ocena
 dokumenty urzędowe a dokumenty prywatne
 przesłuchania świadków
 przesłuchanie stron
 protokół z czynności
 opinia biegłego
 rozprawa administracyjna
12. Protokoły i adnotacje
 istotne elementy
 dokumentowanie przeprowadzonych czynności w sprawie
13. Przeglądanie akt sprawy
 wydawanie kserowanych akt sprawy na wniosek strony
 wydawanie uwierzytelnionych akt sprawy
 protokół z przeglądania akt sprawy
14. Decyzja administracyjna
 istotne elementy decyzji ( cztery elementy)
 jakie ma znaczenie data wydania a jakie data odebrania decyzji przez stronę
 sprostowanie decyzji
 uzupełnienie decyzji
 zmiana, uchylenie i wygaśniecie decyzji
 ostateczność decyzji
 wykonalność decyzji
 wstrzymanie rygoru wykonania decyzji
15. Postanowienia
 forma
 wykonalność
 podstawa prawna
 omówienie wzoru postanowienia
16. Tryb odwoławczy
 rozpoznanie odwołania w I instancji, w tym badanie wymogów formalnych odwołania
 przekazanie akt sprawy do organu odwoławczego- forma , podstawa prawna
 postępowanie organu I instancji w przypadku wydania decyzji przekazującej sprawę do ponownego rozpoznania
 postępowanie organu w przypadku uchylenia decyzji przez sąd administracyjny
17. Uchylenie i zmiana decyzji administracyjnych
 możliwość zastosowania ww trybów
 podstawy prawne
 omówienie wzorów ww. decyzji
18. Zawieszenie i umorzenie postępowania
 kiedy zawieszamy postępowanie z urzędu a kiedy na wniosek stron
 sposób postępowania w ww. sprawach
19. Metryka sprawy administracyjnej jako obowiązkowa część akt sprawy
 cel stosowania metryki
 wzór metryki sprawy administracyjnej
 wyłączenia ze stosowania
20. Praktyczne stosowanie metryki sprawy
 jakie czynności musza być obowiązkowo wpisywane
 w jaki sposób wypełniać metrykę
21. Odpowiedzialność pracownika za wydanie decyzji z rażącym naruszeniem prawa
22. Ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych
 kto odpowiada z ww ustawy
 maksymalna wysokość odszkodowania
 jak prowadzić postępowanie aby uniknąć odpowiedzialności z ww ustawy
23. Dyskusja

Informacje o prelegentach:

doświadczony prawnik i administratywista, ekspert w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych, praktyk, prowadzący na co dzień postępowania administracyjne, wykładowca z dużym doświadczeniem, wysoko oceniana przez słuchaczy szkoleń z jej udziałem

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 350 - +VAT

Cena zawiera:

materiały, serwis kawowy, lunch, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia drogą elektroniczną lub faksem.
Płatność:
-gotówka w dniu szkolenia
-przelew do 7 dni po szkoleniu

Szkolenie, kurs: Prawidłowe prowadzenie postępowania i wydawania decyzji administracyjnych z uwzględnieniem wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy przez pracowników administracji publicznej